Syftet med närvarolistor är att:

 • Registrera de deltagandes kontaktuppgifter och födelsedatum (ÅÅMMDD), samt eventuella allergier och eventuella syskonskap.
  • Om arrangemanget är ett samarrangemang med ett studieförbund kan helt personnummer behövas. Personnumret lämnas av målsman med motivering av ansvarig ledare om behovet
 • Registrera närvaro.
 • Registrera kontaktuppgifter på de deltagandes vårdnadshavare.
 • Skapa underlag för inbjudan till kommande termins verksamhet/läger etc.
 • Det år som personen fyller 16 anonymiseras/raderas personuppgifterna.

Behandlingar:

 • Notering av närvaro på papper
 • Statistik på gruppnivå för redovisning till tredje part eller internt
 • Sammanställning av alla gruppers deltagare i ett kalkylark.

Uppgifter som lagras är:

 • Deltagare: Namn födelsedatum, mobil/telefon, mail, adress
 • Målsman: Namn, mobil/telefon/mail
 • Deltagande per tillfälle och aktivitet

Tjänster som tillhandahålls dig som har registrerade personuppgifter hos oss:

Samtliga tjänster nås via kontakt med personuppgiftsbiträdet. Se ovan.

 • Rättning: Hantering av felaktigt lagrade uppgifter.
 • Redovisning: Redovisning till en registrerad person om vad som finns lagrat om denne.
 • Pseudonymisering: Anonymisering alternativt radering av personuppgifter för personer som inte längre ämnar delta i verksamheten.
 • Portabilitet: Rutin för hur den registrerade kan på egen begäran få sina uppgifter flyttade till annat register.
 • Incidenthantering: Anmälan av trolig säkerhetsincident där personuppgifter som registret kommit i fel händer eller har blivit förvanskade.

Har du frågor kring ovanstående?