Syfte med registret:

 • är att dokumentera vilka personer som har förtroendeuppdrag i församlingen

Behandlingar:

 • Protokollsutdrag för inlämnande till bank för redovisande av vilka som kan teckna firma respektive andra attesträttigheter
 • Utskrift i årsmöteshandlingar för information till församlingen

Informations som lagras:

 • Förnamn och efternamn samt uppdrag
 • För vissa uppdrag finns maillistor för kommunikation med och inom gruppen. Ex Tolk, Tekniker, Församlingsledning.
 • För församlingsledning och barn- och ungdomsledare finns ett speciellt register som utöver ovanstående anger datum för senast inlämnande registerutdrag från polisen avseende arbete med barn och ungdom i ideella organisationer. Registret omfattar ingen annan behandling än registrering och det som behövs för tjänsterna nedan.

Tjänster:

 • Rättning: Hantering av felaktigt lagrade uppgifter.
 • Redovisning: Redovisning till en registrerad person om vad som finns lagrat om denne.
 • Pseudonymisering: Anonymisering alternativt radering av personuppgifter för personer som inte ämnar delta i evenemanget. Tjänsten omfattar endast originalhandlingar, inte distribuerade kopior. Se behandlingar.
  • Pseudonymisering av mailadress innebär att personen inte har tillgång till den löpande dialogen inom gruppen.
 • Portabilitet: Rutin för hur den registrerade kan på egen begäran få sina uppgifter flyttade till annat register.
 • Incidenthantering: Anmälan av trolig säkerhetsincident där personuppgifter från registret kommit i fel händer eller har blivit förvanskade.

Har du frågor kring ovanstående?